Video Clips

2013  2015-08-05
International Symposium Min-Nan Drama 6th Session (2/3) Lin, Yu-Bing, Lu, Li-Yin, Hsieh, Hsiao-Mei and Yu, Shu-Chuan