About Us中心介紹

職  稱 姓  名 服 務 單 位
文學院院內委員 陳家煌 教授兼副院長 成大文學院
文學院院內委員 王雅倫 教授 成功大學藝術所
文學院院內委員 游素玲 教授 成功大學外文系兼 人文社會科學中心主任
文學院院外委員 洪素蘋 副教授 成功大學教育研究所
文學院院內委員 莊家銘 副教授 成功大學考古所
文學院院外委員 黃恩宇 副教授 成功大學建築系
文學院院內委員 凃宗呈 助理教授 成功大學歷史系
文學院院內委員 曾薰慧 助理教授 成功大學台灣文學系